• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Jakaoliwa.pl” ZAWIERAJĄCEGO UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego „Jakaoliwa.pl” prowadzonego pod adresem (www.jakaoliwa.pl) (dalej zwany „Sklepem”) oraz zasady sprzedaży produktów spożywczych przez internet.
 2. Sklep prowadzony jest przez (Dom Oliwy Francois-Xavier Guidon, Stary Rynek 19/2, 42-202 Częstochowa, NIP: 5732823169), REGON: 524565481, zwanego dalej „Sprzedawcą”.
 3. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień, płatności za zamówienia, dostawy zamówień oraz zasady reklamacji i odstąpienia od umowy.
 4. Regulamin jest integralną częścią umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 5. Definicje użyte w Regulaminie:
 6. a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 7. b) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów niezwiązanymi bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. c) Oliwa z oliwek – produkt spożywczy, którego podstawowym składnikiem jest olej z wytłoczonych z oliwek;
 9. d) Umowa – umowa sprzedaży oliwy z oliwek zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 10. e) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem (tutaj wpisuj adres sklepu internetowego);
 11. f) Strona – Sprzedawca lub Klient;
 12. g) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 • 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia można składać po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Sklepie lub bez rejestracji.
 3. W celu składania zamówień, Klient powinien wybrać odpowiedni produkt, wybrać ilość oraz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.
 4. Składając zamówienie, Klient potwierdza, że podane przez niego dane są prawidłowe, aktualne i kompleksowe.
 5. Składając zamówienie, Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny produktu oraz ewentualnych kosztów dostawy, zgodnie z wybranym przez niego sposobem płatności.
 6. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu.
 • 3. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA
 1. Ceny podane na stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Klient może dokonywać płatności za zamówienia w sposób wybrany spośród dostępnych opcji płatności podanych na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie, wprowadzenia promocji oraz zmiany dostępnych opcji płatności.
 4. Koszty dostawy produktów, jeśli są stosowane, będą podane w trakcie składania zamówienia i będą wliczane w łączną kwotę do zapłaty.
 5. Zamówienia będą dostarczane na adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, w terminie wskazanym na stronie Sklepu lub podczas składania zamówienia. Termin dostawy może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, o czym Klient będzie informowany.
 • 4. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku wad fizycznych lub prawnych oliwy z oliwek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy.
 2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail lub numer telefonu podane na stronie Sklepu, w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
 3. Klient ma również prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży oliwy z oliwek w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, zgodnie z przepisami Ustawy.
 4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej na adres e-mail lub numer telefonu podane na stronie Sklepu.
 • 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku z korzystaniem z Sklepu.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Polityką prywatności dostępną na stronie Sklepu.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji zamówień, dostarczania informacji handlowych, obsługi reklamacji oraz w celach marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania przez Klienta z produktów, niezgodnego z ich przeznaczeniem.
 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży oliwy z oliwek między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, o czym Klienci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie aktualnej wersji Regulaminu na stronie Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym przepisy Ustawy oraz innych przepisów dotyczących sprzedaży przez Internet.
 4. W przypadku sporów wynikłych z umowy sprzedaży, strony zobowiązują się do rozwiązywania ich drogą polubowną. W przypadku braku porozumienia, spory zostaną rozstrzygnięte przez właściwe sądy powszechne zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania na stronie Sklepu.
Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z jego postanowieniami przed dokonaniem zakupów w naszym sklepie internetowym.